Node matcher (proto)

type.matcher.v3.NodeMatcher

[type.matcher.v3.NodeMatcher proto]

Specifies the way to match a Node. The match follows AND semantics.

{
  "node_id": {...},
  "node_metadatas": []
}
node_id

(type.matcher.v3.StringMatcher) Specifies match criteria on the node id.

node_metadatas

(repeated type.matcher.v3.StructMatcher) Specifies match criteria on the node metadata.