envoy/type/http.proto

Enum type.CodecClientType

[type.CodecClientType proto]

HTTP1

(DEFAULT)

HTTP2